Tietosuoja

Keski-Suomen erotuomarikerho ry:n tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Keski-Suomen erotuomarikerho ry
Y-tunnus: 1942359-9
Sähköposti: johtokunta(a)ksetk.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Paul Lipiäinen
Osoite: Jyväsentie 2 as 6, 40500 Jyväskylä

3. Rekisterien nimet
Keski-Suomen erotuomarikerho ry:n
• Jäsenrekisteri
• Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Jäsenrekisteri: Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Jäsentietoja käytetään jäsenistön tiedottamiseen yhdistyksen asioista sekä tuomarikorvausten suorittamiseen.

Asiakas- ja markkinointirekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja tapahtumatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterien tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimi
• kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Jäsenrekisterissä voidaan käsitellä, tuomaritoimintaan osallistuneiden jäsenten osalta, yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
• suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika
• ulkomainen henkilötunnus tai syntymäaika
• henkilön verotukseen liittyvät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
• asiakasnumero
• y-tunnus tai henkilötunnus
• laskutus- ja perintätiedot
• yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Asiakasrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterin suojaus
A Manuaalinen aineisto
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee luottamustehtävissään.

B Automaattisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Keski-Suomen erotuomarikerho ry:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Keski-Suomen erotuomarikerho ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 09.01.2023.