Säännöt

KESKI-SUOMEN EROTUOMARIKERHO RY SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMIALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Erotuomarikerho ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri. Kerhon kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Kerhon tarkoituksena on edistää ja kehittää jalkapallo- ja futsalerotuomareiden erotuomaritoimintaa, parantaa alan yhteisiä toimintaedellytyksiä ja toimia heidän moraalisena tukenaan sekä ajaa erotuomarien etuja kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä. Tätä päämäärää kerho toteuttaa myös yhteistyössä Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin kanssa, jonka jäseneksi kerho kuuluu.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:

 • järjestää keskustelutilaisuuksia ja kerhoiltoja
 • järjestää koulutus-, harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia
 • avustaa jäsenistöään erotuomaritoiminnassa tarvittavien välineitten hankkimisessa
 • seuraa alan kehitystä, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja

Toimintansa tukemiseksi kerho voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kerho voi myös toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa tavanomaista kioskitoimintaa.

3§ JÄSENET

Kerhon varsinaisiksi jäseniksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon sääntöjä ja hoitamaan huolellisesti hänelle määrättyjä tehtäviä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kerhon kokouksen päätöksellä kutsua henkilöä, joka on erittäin huomattavasti edistänyt kerhon toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kerhon kokouksen päätöksellä kutsua kerhon puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksuista vapaat. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi kerho johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee kerhon toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattaja jäsenmaksun. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Johtokunta voi erottaa kerhosta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai
 • toimii kerhon sääntöjen vastaisesti.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4§ KERHON KOKOUKSET

Kerhon päätösvaltaa käyttää kerhon kokous. Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään milloin edellinen kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa (1/5) kerhon jäsenistä erikseen ilmoitetun asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Jäsenmaksua maksamattomilla jäsenillä ei ole äänioikeutta kerhon kokouksissa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
  ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. käsitellään kerhon edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajienlausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös;
 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muilletilivelvollisille;
 5. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus;
 3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle;
 4. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;
 5. määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsentenliittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus;
 6. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
 7. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;
 8. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

*) Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, jotka mainitaan yhdistyslain 14 §:n 1. momentissa.

5§ ÄÄNESTÄMINEN

Kerhon kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemiseksi ei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin säädetä.

Vaaleissa tai muussa suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa äänestyksissä se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

6§ TILIT

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä toimintakertomuksineen, pöytäkirjoineen ym. asiakirjojen ohella tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja ne on palautettava johtokunnalle viikon kuluessa niiden saannista lausuntoineen.

7§ KERHON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAVAT

Kerhon kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu kerhon kokouksiin on lähetettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti jäsenille tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.

Kerhon kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle kevätkokouksen osalta tammikuun 15. päivään mennessä ja syyskokouksen osalta lokakuun 15. päivään mennessä.

8§ KERHON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Pankki-, posti yms juoksevissa asioissa kirjoittavat kerhon nimen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja yhdessä tai varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja yhdessä.

9§ JOHTOKUNTA

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä kerhoa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan muut jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi. Ensimmäisellä kerralla kuitenkin valitaan kaksi (2) johtokunnan jäsentä puheenjohtajan lisäksi vain vuodeksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan ulkopuolisilla toimihenkilöillä on johtokunnan kokouksissa puhe- mutta

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Lakia, näitä sääntöjä ja kerhon kokouksen antamia ohjeita noudattaen johtokunnan tulee:

 1. toimia kerhon toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että kerhon tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 2. suunnitella ja kehittää kerhon kokonaistoimintaa sekä johtaa kerhon toimintaa kerhon tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
 3. vahvistaa mahdollisen tehtäväjaon keskuudestaan;
 4. vastata kerhon ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 5. kutsua koolle kerhon kokoukset;
 6. vastata kerhon kokousten antamista velvoitteista;
 7. pitää jäsenluetteloa;
 8. hoitaa kerhon taloutta;
 9. valita tarvittaessa sekä erottaa kerhon palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan;
 10. päättää kerhon ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä;
 11. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi sääntöjen mukaisesti ennen kevätkokousta.
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan ainoastaan tehdä varsinaisissa kerhon kokouksissa, jos kokouskutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Päätös kerhon purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin sääntöjen muuttamisessa on mainittu.

Jos kerho puretaan, päättää viimeinen kokous miten kerhon varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen kerhon varat ilman muuta on myös käyttävä kerhon tullessa lakkautetuksi.

11§ Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslakia