Jäsenluettelo

Tietosuojaseloste

Jäsenet 2022

Bågman Aki
Buloba Beni
Hakkila Jesper
Hossain Ifti
Huhtala Toni
Iivanainen Pasi
Itkonen Johanna
Itkonen Unna
Javid Meysam
Jimenez Martin Alejandro
Kahelin Simo
Kalenius Tino
Kangas Marko
Keto Santtu (*)
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Laahanen Petri
Laivonen Panu
Lehtola Mikko
Lemettinen Jere
Linna Matti
Lintunen Ella
Lipiäinen Paul
Lummi Waltteri
Minkkinen Ville
Niininen Akseli
Nummela Kalle
Oinonen Aki
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Parkkonen Janica
Pitkänen Juuso
Pitkäranta Juuso
Pohjolainen Ilmari
Pohjonen Vesa
Pusa Juuso
Puttonen Tauno
Rantanen Juha
Rantanen Vilho
Saari Kari (*)
Soltani Hassan
Suur-Uski Ilkka
Tiensuu Henri
Tiusanen Arttu
Uusitalo Iiro
Vaajala Markus
Vanhalakka Antti
Vekkeli Minka
Viinikainen Vili
Willman Justus
Ylönen Atte
Ylönen Mika
Åkerman Jouni

tilanne 01.09.2022
(*)=Kunniajäsen

54 jäsentä

Jäsenet 2021

Aapajärvi Jouni
Ahmadi Milad
Bågman Aki
Gul Alister
Hakkila Jesper
Hänninen Marko
Hassanpour Jafar
Hietanen Roope
Hjelt Sami
Iivanainen Pasi
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Itkonen Unna
Jimenez Martin Alejandro
Kainulainen Juho
Kainulainen Renne
Kaipio Anni
Kalenius Tino
Kangas Marko
Karhu Tuomas
Kauria Juho
Keto Santtu (*)
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Laahanen Petri
Laaksonen Jani
Laivonen Panu
Lehtola Mikko
Leinonen Onni
Lemettinen Jere
Linna Matti
Lintula Luka
Lintunen Ella
Lipiäinen Paul
Löf Niilo
Lummi Waltteri
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Niininen Akseli
Oinonen Aki
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Parkkonen Janica
Parviainen Niko
Pitkäranta Juuso
Pohjonen Vesa
Puronaho Jari
Pusa Juuso
Puttonen Tauno
Rantanen Juha
Saari Kari (*)
Salmela Eemeli
Salmijärvi Nuutti
Silander Harri
Soltani Hassan
Stenroos Miro
Tiensuu Henri
Tiusanen Arttu
Turunen Ola
Vaajala Markus
Vanhalakka Antti
Vekkeli Minka
Vesterinen Jammi
Vilkman Antti
Willman Justus
Yliniemi Siiri
Ylönen Alejandro
Ylönen Mika
Åkerman Jouni

tilanne 30.11.2021
(*)=Kunniajäsen

71 jäsentä

Jäsenet 2020

Aapajärvi Jouni
Bågman Aki
Grenberg Kim
Gul Alister
Hakkila Jesper
Halonen Mika
Hjelt Sami
Iivanainen Pasi
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Kainulainen Renne
Kangas Marko
Keto Kalle
Keto Santtu (*)
Komppa Paavo
Kopperoinen Miko
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Laahanen Petri
Laakso Topi
Laaksonen Jani
Lehtola Mikko
Leinonen Onni
Lemettinen Jere
Linna Matti
Lipiäinen Paul
Lummi Waltteri
Minkkinen Ville
Movahedi Mousa
Movahedi Reza
Niininen Akseli
Moradi Ali
Oinonen Aki
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Pesola Jonne
Pitkäranta Juuso
Pohjonen Vesa
Pusa Juuso
Puttonen Tauno
Rantanen Juha
Saari Kari (*)
Salpakari Verneri
Setälä Matti
Silander Harri
Soltani Hassan
Suur-Uski Ilkka
Tamminen Olli
Tiensuu Henri
Tiusanen Arttu
Vaajala Markus
Vanhalakka Antti
Vekkeli Minka
Vilkman Antti
Virtanen Niki
Ylönen Mika
Åkerman Jouni

tilanne 31.12.2020
(*)=Kunniajäsen

58 jäsentä

Jäsenet 2019

Aapajärvi Jouni
Airola Jouni
Bågman Aki
Gul Alister
Hjelt Sami
Hosseini Mohammad
Huttunen Mikko
Hyytinen Juho
Iivanainen Cool
Iivanainen Tommy
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Jafari Ramazan
Javid Meysam
Jimenez Martin Alejandro
Jäntti Henri
Järvinen Eeli
Kainulainen Renne
Kangas Marko
Keto Santtu (*)
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Kopperoinen Miko
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kovanen Kasper
Laahanen Petri
Laajala Petri
Lehtola Mikko
Lemettinen Jere
Linna Matti
Lipiäinen Paul
Loikkanen Eelis
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Movahedi Reza
Nieminen Janne
Niininen Akseli
Nokelainen Otto
Oinonen Aki
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Panahi Rahmatullah
Pesola Veli-Matti
Pitkänen Jukka
Pitkäranta Juuso
Pohjonen Vesa
Pusa Juuso
Puttonen Tauno
Rantanen Juha
Saari Kari (*)
Salmela Aleksi
Seppänen Markus
Setälä Matti
Silander Harri
Soltani Hassan
Tamminen Olli
Tiensuu Henri
Tiusanen Arttu
Vekkeli Minka
Viinikainen Vili
Vilkman Antti
Ylönen Mika
Åkerman Jouni

(*)=Kunniajäsen

64 jäsentä

Jäsenet 2018

Aapajärvi Jouni
Bågman Aki
Grenberg Kim
Halonen Mika
Heiska Aleksi
Hjelt Sami
Iivanainen Tommy
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Jafari Ali
Jäntti Henri
Kainulainen Renne
Kangas Marko
Karppi Tuomas
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Kopperoinen Miko
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kovanen Kasper
Kovanen Panu
Laahanen Petri
Laamanen Juuso
Laurinaho Joni
Lehtinen Remi
Lehtola Mikko
Linna Matti
Lipiäinen Paul
Loikkanen Eelis
Minkkinen Ville
Mohavedi Reza
Moradi Ali
Nevalainen Anssi
Niemelä Markku
Niemelä Santeri
Niininen Akseli
Nokelainen Otto
Oinonen Aki
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Palaste Iiro
Pesola Veli-Matti
Pohjonen Vesa
Pusa Juuso
Puttonen Tauno
Rantanen Juha
Saari Kari (*)
Salmi Eero
Seikkula Arttu
Seppälä Antti
Seppänen Markus
Silander Harri
Soltani Hassan
Squeglia Dario
Sundvall Markku
Tamminen Olli
Tiusanen Arttu
Toivonen Juho
Uusitalo Iiro
Vainikka Jussi
Vekkeli Minka
Vesterinen Jammi
Viinikainen Vili
Vilkman Antti
Yari Riki
Ylönen Mika
Åkerman Jouni

(*)=Kunniajäsen

68 jäsentä

Jäsenet 2017

Aapajärvi Jouni
Halmetoja Tomi
Halonen Mika
Hautanen Eemeli
Hjelt Sami
Hämäläinen Hanna
Hänninen Andrei
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Jäntti Henri
Kangas Marko
Keto Santtu
Komppa Paavo
Korpela Jani
Koistinen Lasse
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kovanen Kasper
Kovanen Panu
Kulmala Miika
Laahanen Petri
Laajala Petri
Laitinen Topias
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lipiäinen Paul
Loikkanen Eelis
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Mäkinen Olli
Niemelä Markku
Niemelä Santeri
Niininen Akseli
Nokelainen Otto
Oinonen Aki
Oinonen Onni
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Palaste Aatu
Pesola Veli-Matti
Pohjonen Vesa
Puttonen Tauno
Ruokamo Kalle
Saari Kari (*)
Silander Harri
Soininen Timo
Soltani Hassan
Squeglia Dario
Tamminen Olli
Tiusanen Arttu
Vaajala Markus
Vainikka Jussi
Valasmo Anselmi
Vesterinen Jammi
Viinikainen Vili
Vilkman Antti
Yari Pishkoh
Yari Riki
Åkerman Jouni

60 jäsentä

Jäsenet 2016

Aapajärvi Jouni
Erkkilä Ville
Grenberg Kim
Heimonen Petteri
Hjelt Sami
Huttunen Mikko
Hyvönen Jussi
Hänninen Marko
Iivanainen Tommy
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Jäntti Henri
Kananen Jesse
Kauranen Janne
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koski Lauri
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kovaqi Gentrit
Laahanen Petri
Laajala Petri
Laaksonen Jani
Lehtola Mikko
Lindström Kim
Linna Matti
Lipiäinen Paul
Lohi Kauko (*)
Loikkanen Eelis
Melin Martti
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Mäki Tero
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Nevalainen Anssi
Niemelä Markku
Niemelä Santeri
Niininen Akseli
Oinonen Aki
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Pitkänen Jukka
Pitkäranta Juuso
Pohjonen Vesa
Puttonen Tauno
Pääkkölä Tuomas
Rukkila Ismo
Saari Kari (*)
Salmela Aleksi
Savenius Pauli
Seikkula Arttu
Seppänen Markus
Silander Harri
Slavov Mikael
Squeglia Dario
Sundvall Markku
Tamminen Olli
Tiusanen Arttu
Vaajala Markus
Valasmo Anselmi
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Vesterinen Jammi
Vilkman Antti
Yari Riki
Åkerman Jouni

68 jäsentä

Jäsenet 2015

Aapajärvi Jouni
Eskola Iida
Gentrit Kovaqi
Grenberg Kim
Hänninen Marko
Hjelt Sami
Holopainen Teemu
Huttunen Mikko
Hyvönen Jussi
Ikonen Heikki
Itkonen Johanna
Jäntti Henri
Kananen Jesse
Karhunen Mikko
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koski Lauri
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Laahanen Petri
Laajala Petri
Laaksonen Jani
Lehtola Mikko
Lindstöm Kim
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Loikkanen Eelis
Mäki Tero
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Melin Martti
Melin-Lee Anna
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Niemelä Markku
Niininen Akseli
Oinonen Aki
Oinonen Juuso
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Peltonen Niilo
Pitkänen Jukka
Pitkäranta Juuso
Puttonen Tauno
Saari Kari (*)
Salmela Aleksi
Salmi Tuomas
Silander Harri
Squeglia Dario
Tiusanen Arttu
Vaajala Markus
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Vesterinen Jammi
Yari Riki
Ylinampa Vili
Åström Petteri

60 jäsentä

Jäsenet 2014

Aapajärvi Jouni
Grenberg Kim
Gul Alister
Hartikainen Anni
Heimonen Petteri
Helander Aila
Hjelt Sami
Hyöty Eerik
Hänninen Marko
Itkonen Johanna
Juuti Perttu
Jäntti Henri
Kananen Jesse
Karhu Jukka
Karhunen Mikko
Keto Santtu
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Laahanen Petri
Laajala Petri
Lehtola Mikko
Lindström Kim
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Melin Anna
Melin Martti
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Mäki Tero
Mäkinen Olli
Nevalainen Anssi
Niemelä Markku
Niininen Akseli
Oinonen Aki
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Palaste Aatu
Peltonen Niilo
Peltonen Valtteri
Pitkänen Jukka
Puttonen Tauno
Saari Kari (*)
Salmela Aleksi
Silander Harri
Sundvall Markku
Tiusanen Arttu
Valasmo Anselmi
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Viinikka Valtteri
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Welling Jarmo
Ylinampa Vili

56 jäsentä

Jäsenet 2013

Aapajärvi Jouni
Ahlström Neea
Grenberg Kim
Gul Alister
Hjelt Sami
Hyöty Eerik
Hänninen Marko
Itkonen Johanna
Juuti Perttu
Jäntti Henri
Kananen Jesse
Karhunen Mikko
Kauranen Janne
Keto Santtu
Kinnunen Nora
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koski Lauri
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kytölä Jukka
Laahanen Petri
Lee Anna
Lehtola Mikko
Linna Matti
Lipiäinen Paul
Lohi Kauko (*)
Maskonen Eetu
Melin Martti
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Mäki Tero
Mäkinen Kalle
Nevalainen Anssi
Niemelä Markku
Niininen Akseli
Närhi Vesa
Oinonen Aki
Oinonen Juuso
Olkku Tapani
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Parkatti Paulus
Peltonen Niilo
Pitkänen Kari
Puttonen Tauno
Rukkila Ismo
Rukkila Sami
Saari Kari (*)
Salmela Aleksi
Siiki ilkka
Silander Harri
Tiitinen Riku
Tiusanen Arttu
Tuomala Tero-Erik
Valasmo Anselmi
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Viinikka Valtteri
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Welling Jarmo

63 jäsentä

Jäsenet 2012

Aapajärvi Jouni
Ahlström Neea
Grenberg Kim
Gul Alister
Heimonen Petteri
Hjelt Sami
Hyöty Eerik
Hänninen Marko
Itkonen Johanna
Kakkola Tom
Kananen Jesse
Karhunen Mikko
Keskinen Mikko
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koski Lauri
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kytölä Jukka
Laahanen Petri
Lee Anna
Lehtola Mikko
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Mäki Tero
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Melin Martti
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Nevalainen Anssi
Niemelä Markku
Niininen Akseli
Oinonen Aki
Oinonen Juuso
Olkku Tapani
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Peltonen Niilo
Pitkänen Lauri
Pohjonen Vesa
Puttonen Tauno
Saari Kari (*)
Silander Harri
Silventoinen Kaisa
Sundvall Markku
Tiitinen Riku
Toivonen Topi-Antti
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Viljamaa Jukka
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Welling Jarmo

56 jäsentä

Jäsenet 2011

Aapajärvi Jouni
Heimonen Petteri
Hjelt Sami
Hänninen Marko
Ihalainen Topi
Illi Jaakko
Itkonen Johanna
Janhonen Laura
Juuti Perttu
Kakkola Tom
Kallio Konsta
Kalliojärvi Hannu
Kananen Jesse
Karhunen Mikko
Kauranen Janne
Keiski Ville
Keskinen Mikko
Keto Santtu
Kinnunen Nora
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kytölä Jukka
Laahanen Petri
Laiho Iida
Lee Anna
Lehtola Mikko
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Mattila Juuso
Melin Martti
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Mäki Tero
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Niemelä Markku
Niininen Akseli
Oinonen Aki
Oinonen Juuso
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Peltonen Niilo
Pitkänen Lauri
Pohjonen Vesa
Puttonen Tauno
Raatikainen Saija
Rissanen Ville
Ristimäki Petteri
Ritvanen Marika
Rukkila Ismo
Rukkila Sami
Saarela Juuso
Saari Kari (*)
Silander Harri
Sundvall Markku
Tiitinen Riku
Vanhala Alex
Vanhala Anna
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Viljamaa Jukka
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Welling Jarmo
Welling Mikko

68 jäsentä

Jäsenet 2010

Aapajärvi Jouni
Berg Eetu
Hjelt Sami
Huttunen Topi
Hänninen Marko
Illi Jaakko
Itkonen Johanna
Kakkola Tom
Kananen Jesse
Karhunen Mikko
Kauranen Janne
Keiski Ville
Kervinen Timo
Keskinen Mikko
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Laahanen Petri
Lee Anna
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Mattila Juuso
Melin Martti
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Myllykoski Ville
Mäki Tero
Mäkinen Olli
Niemelä Markku
Oinonen Aki
Oinonen Juuso
Oksanen Petteri
Onatsu Timo
Paajanen Teppo
Paananen Marko
Peltonen Niilo
Peltonen Oskari
Pilkkakangas Jari
Pitkänen Lauri
Pohjonen Vesa
Puttonen Tauno
Raatikainen Saija
Rissanen Ville
Rukkila Ismo
Rukkila Sami
Saarela Juuso
Saari Kari (*)
Silander Harri
Sundvall Markku
Temonen Pekka
Tiitinen Riku
Tiusanen Arttu
Vekkeli Minka
Vertamo Hannes
Viljamaa Jukka
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Väärälä Mika
Welling Jarmo
Welling Mikko

65 jäsentä

Jäsenet 2009

Aapajärvi Jouni
Antonie Andrei
Arnberg Joonas
Berg Eetu
Hjelt Sami
Hurskainen Raimo
Huttunen Topi
Hänninen Marko
Itkonen Johanna
Kakkola Tom
Kangas Pasi
Karhunen Mikko
Kauranen Janne
Kervinen Timo
Keskinen Mikko
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Laahanen Petri
Lee Anna
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Mattila Juuso
Melin Martti
Mettälä Ilkka
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Myllykoski Ville
Mäki Tero
Niemelä Markku
Niemelä Petri
Niemi Joonas
Onatsu Timo
Paananen Marko
Parkatti Paulus
Peltomäki Antti
Peltonen Niilo
Peltonen Oskari
Pilkkakangas Jari
Pitkänen Lauri
Pohjonen Vesa
Raatikainen Saija
Rissanen Ville
Rukkila Ismo
Rukkila Sami
Räsänen Pekka
Saari Kari (*)
Sundvall Markku
Temonen Pekka
Tiitinen Riku
Tiusanen Arttu
Virtanen Tero
Vekkeli Minka
Väärälä Mika
Vilkman Antti
Welling Jarmo
Welling Mikko

61 jäsentä

Jäsenet 2008

Aapajärvi Jouni
Antikainen Anni
Antikainen Maria
Antonie Andrei
Arnberg Joonas
Gholami Ibrahim
Haikari Janne
Hjelt Sami
Hurskainen Raimo
Huttunen Topi
Hänninen Marko
Itkonen Johanna
Kakkola Tom
Kangas Pasi
Kauranen Janne
Keto Santtu
Knuuttila Miska
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kriktilä Paavo
Lajunen Ella
Lewis Andrew
Laahanen Petri
Linna Matti
Linnavirta Laura
Lehtola Mikko
Lohi Kauko (*)
Mattila Juuso
Melin Martti
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Myllykoski Ville
Niemelä Markku
Niemelä Petri
Niemi Joonas
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Partio Aake
Peltomäki Antti
Peltonen Niilo
Peltonen Oskari
Pilkkakangas Jari
Pitkänen Lauri
Rissanen Ville
Rukkila Ismo
Rukkila Sami
Räsänen Pekka
Saari Kari (*)
Silander Harri
Sundvall Markku
Temonen Pekka
Tiitinen Riku
Tiusanen Arttu
Vekkeli Minka
Vertainen Markku
Vilkman Antti
Virta Aatu
Virtanen Tero
Väärälä Mika
Welling Jarmo
Öhman Juho

63 jäsentä

Jäsenet 2007

Aapajärvi Jouni
Antikainen Anni
Antikainen Maria
Antonie Andrei
Arnberg Joonas
Grenberg Kim
Haikari Janne
Hara Yrjö (*)
Hjelt Sami
Holopainen Veli (*)
Hurskainen Raimo
Huttunen Topi
Huuskonen Jussi
Hänninen Marko
Illi Jaakko
Itkonen Johanna
Jamehdarian Hemad
Kakkola Tom
Kauranen Janne
Keto Santtu
Knuuttila Miska
Koho Lauri
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kriktilä Paavo
Laahanen Petri
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lohi Kauko (*)
Melin Martti
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Moradi Azad
Mäkelä Matti
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Nenonen Eero
Niemelä Markku
Niemelä Petri
Niemi Joonas
Oksanen Lauri
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Paananen Marko
Partio Aake
Peltonen Niilo
Peltonen Oskari
Pilkkakangas Jari
Pitkänen Lauri
Pyöriä Joni
Rukkila Sami
Rukkila Ismo
Saari Kari (*)
Silander Harri
Soltanpanah Farjad
Sundvall Markku
Temonen Pekka
Tiitinen Riku
Tiusanen Arttu
Vartonen Risto
Veikkolainen Petri
Vekkeli Minka
Vertainen Markku
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Welling Jarmo
Yousefhahi Neshat

70 jäsentä

Jäsenet 2006

Aapajärvi Jouni
Antikainen Anni
Antikainen Maria
Arnberg Joonas
Blomberg Erkki
Hara Yrjö (*)
Haikari Janne
Holopainen Veli (*)
Hjelt Sami
Hurskainen Raimo
Hänninen Marko
Illi Jaakko
Itkonen Johanna
Jamehdarian Hemad
Jämsä Jurkka
Kakkola Tom
Kalliojärvi Hannu
Kauranen Janne
Kervinen Timo
Keto Santtu
Koistinen Lasse
Komppa Paavo
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kriktilä Paavo
Laahanen Petri
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Linnavirta Laura
Lohi Kauko (*)
Melin Martti
Moradi Ali
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Mäkelä Matti
Nenonen Eero
Niemelä Markku
Oksanen Lauri
Ollila Arttu
Onatsu Timo
Paananen Marko
Peltonen Niilo
Peltonen Oskari
Pilkkakangas Jari
Puttonen Tauno
Rukkila Ismo
Rukkila Sami
Saari Kari (*)
Santala Ville
Silander Harri
Sundvall Markku
Tammelin Antti
Tammelin Jarkko
Temonen Pekka
Tiitinen Riku
Tiusanen Arttu
Vartonen Risto
Veikkolainen Petri
Vertainen Markku
Vesander Lari
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Welling Jarmo

64 jäsentä

Jäsenet 2005

Aapajärvi Jouni
Antikainen Maria
Blomberg Erkki
Grenberg Kim
Gustafsson Timo
Hara Yrjö
Hartikka Pekka
Hautamäki Jyri
Heino
Helenius Matti
Hjelt Sami
Holopainen Veli
Hurskainen Raimo
Hyyryläinen Ville
Hämäläinen Harri
Hänninen Marko
Illi Jaakko
Itkonen Johanna
Järvinen Mika
Kakkola Tom
Kaulimo Hannu
Kauranen Janne
Keto Santtu
Kervinen Timo
Kirjavainen Pekka
Koistinen lasse
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kriktilä Paavo
Kupari Erkki
Laahanen Petri
Launis Esa
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lohi Kauko
Meskanen Pekka
Miettinen Pentti
Minkkinen Ville
Moradi Ali
Mäkelä Matti
Mäkinen Kalle
Mäkinen Olli
Nenonen Eero
Niemelä Markku
Nivee Maria
Oksanen Lauri
Olkku Tapani
Ollila Arttu
Paananen Marko
Peltonen Niilo
Peltonen Oskari
Pietiläinen Reijo
Piispanen Hannu
Pilkkakangas Jari
Puttonen Tauno
Saari Kari
Santala Ville
Seppänen Jussi
Silander Harri
Spelman Helge
Sundvall Markku
Tammelin Antti
Tammelin Jarkko
Temonen Pekka
Tiitinen Markku
Tiusanen Arttu
Vartonen Risto
Veikkolainen Petri
Vertainen Markku
Vesander Lari
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Yousefshahi Nejat
Yousefshahi Neshat
Yousefshahi Marivan

76 jäsentä

Jäsenet 2004

Aapajärvi Jouni
Antikainen Maria
Blomberg Erkki
Gustafsson Timo
Gremberg Kim
Hara Yrjö
Hartikka Pekka
Hautamäki Jyri
Hjelt Sami
Holopainen Veli
Hurskainen Raimo
Hänninen Marko
Illi Jaakko
Kakkola Tom
Kauranen Janne
Kervinen Timo
Keto Santtu
Kirjavainen Pekka
Koistinen Lasse
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kriktilä Paavo
Launis Esa
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lohi Kauko
Minkkinen Ville
Meskanen Pekka
Moradi Ali
Mäkinen Olli
Mäkinen Kalle
Nenonen Eero
Niemelä Markku
Niivee Mari
Niskanen Sisu
Oksanen Lauri
Olkku Tapani
Ollila Arttu
Paananen Marko
Pietiläinen Reijo
Piispanen Hannu
Pilkkakangas Jari
Puronaho Atte
Puronaho Jari
Puttonen Tauno
Ruuska Anton
Saari Kari
Seppänen Jussi
Spelman Helge
Sopanen Taneli
Sundvall Markku
Tammelin Jarkko
Tammelin Antti
Temonen Pekka
Tiitinen Markku
Turunen Antti
Vartonen Risto
Vertainen Markku
Vesander Lari
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Yousefshahi Marivan
Yousefshahi Neshat

64 jäsentä

Jäsenet 2003

Aapajärvi Jouni
Antikainen Maria
Gustafsson Timo
Hakanen Tapani
Hakulinen Sari
Hara Yrjö
Hautamäki Jyri
Hjelt Sami
Hurskainen Raimo
Hänninen Marko
Itkonen Johanna
Kakkola Tom
Kaulimo Hannu
Kauranen Janne
Kervinen Timo
Keto Santtu
Kirjavainen Pekka
Koistinen Lasse
Koskiniemi Jukka
Koskiniemi Ville
Kriktilä Paavo
Kylmäniemi Hannu
Lehtola Mikko
Lewis Andrew
Linna Matti
Lohi Kauko
Meskanen Pekka
Minkkinen Ville
Mäkinen Olli
Nenonen Eero
Niemelä Markku
Niivee Mari
Niskanen Sisu
Oksanen Lauri
Olkku Tapani
Pietiläinen Reijo
Piispanen Hannu
Pilkkakangas Jari
Pirhonen Tuuli
Puttonen Tauno
Ruuska Anton
Ruuska Auvo
Saari Kari
Santala Ville
Seppänen Jussi
Spelman Helge
Tammelin Jarkko
Tammelin Antti
Temonen Pekka
Vartonen Risto
Vesander Lari
Vilkman Antti
Virtanen Tero
Väisänen Johny
Yousefshahi Marivan

55 jäsentä